divendres, 31 de maig de 2013

Tema 5: MATERIALS

Metal·lúrgia: ciència que s'ocupa del procés d'obtenció dels metalls.

Siderúrgia
: part de la metal·lúrgia que es dedica a l'obtenció de ferro i els seus derivats (acer i fosa).


Obtenció de l'acer:


Al gràfic següent es recullen les principals fases per a l'obtenció de l'acer.


1. Mineral de ferro -- Fàbrica d'aglomeració
2. Carbó -- Coqueria
3. Mena de ferro + coc --Alt forn (addició de carboni per a eliminar l'oxigen dels òxids de ferro i obtenció d'escòria i de ferro colat alt en C)
4. Ferro colat -- Convertidor d'oxigen (addició d'oxigen per a eliminar el carboni sobrant)
5. Ferralla -- Forn elèctric (reaprofita restes d'acer)
6. Ferro colat baix en C + ferralla -- Afinament (addició d'altres components per a obtenir l'acer al gust del client)
Conformació de plàstics:


PRENSAT
INJECCIÓ
TERMOCONFORMAT AL BUITdilluns, 22 d’abril de 2013

Tema 4: PROPIETATS I ASSAIGS DELS MATERIALS

TIPUS D'ESFORÇOS
Tracció, Compressió, Flexió, Vinclament, Torsió i Cissallament

ASSAIG DE TRACCIÓ Representa la relació entre el esforç unitari (sigma) i l'allargament unitari d'un material sotmés a tracció (epsilon). Al gràfic: P és el límit de proporcionalitat, E és el límit d'elasticitat (zona elàstica), F és el límit de fluència (zona elàstico-plàstica), R és el límit de ruptura (a partir del qual s'acabarà indefectiblement amb la ruptura del material a pesar de disminuir l'esforç aplicat) i S és el punt de ruptura real. És molt important realitzar un bon formulari (nom del que es fa, unitats, fórmules, esquemes) del tema per poder fer els exercicis correctament. A continuació teniu una presentació amb un resum de tots els tipus d'assaigs de materials que hem vist a classe.

dimarts, 12 de febrer de 2013

Aprofitament de l'energia

Energia elèctrica:

Elements de seguretat i control de la instal·lació (Extret de www.libros.net, editorial SM)

Quadre de comandament i control de l'habitatge


El REBT recull tota la normativa relativa a les instal·lacions elèctriques. Va ser actualitzat al juliol del 2012.


La factura de la llum conté els apartats:

- Resum de la factura (data d'emissió, període de facturació i total factura)
- Dades del client (tipus de tarifa, potència contractada, dades personals)
- Consum elèctric (dues últimes lectures i consum històric)
- Facturació (comprén els conceptes: potència, consum, impost electricitat, lloguer equips, IVA i total factura)
- Dades de pagament (dades del banc, preu a abonar i data de cobrament)
- Dades de l'empresa subministradora (nom, telèfon i adreça)

Les tarifes depenen del preu publicat al BOE a finals de cada any. En el cas de la llum, existeix la tarifa TUR (tarifa d'últim recurs) sense discriminació horària, la TUR amb discriminació horària (té en compte el consum d'energia en hores punta i vall) i el bono social. Alternativament es pot acudir al mercat lliure de l'energia elèctrica, que pot tenir un preu inferior al de la TUR.


Tarifes llum any 2013

Gas natural


La factura del gas conté els apartats:

- Dades del client (DNI, nom i cognoms, nombre de client, adreça, dades bancàries)
- Dades de la factura (nombre de factura i data d'emissió)
- Contractes (tipus de tarifa, terme fix, consum, lloguer comptador, IVA i total factura)
- Detalls del càlcul (dades de la instal·lació del gas natural i informació lectures/consum, incloent-hi el factor de conversió de kWh a m3)

L'empresa Gas Natural disposa de tres tipus de tarifa: Gas Bàsica, Gas Óptima i Gas Família, en funció del consum (baix, mitjà i alt). El cabal del comptador també fa que la quota a pagar sigui major o menor.


Eficiència energètica:
- Fundación HC Energía 

dilluns, 14 de gener de 2013

Tema 3: ENERGIES ALTERNATIVES. Altres.

Energia geotèrmica.
- Mapa geotèrmic d'Europa, extret de www.geothermie-zentrum.de/es.html. Es necessiten elevats gradients tèrmics a profunditats de 1000 m, amb presència de roques permeables (aqüífer) i roques impermeables.


Vídeo sobre l'energia geotèrmica, extret de la web http://energiageotermica.es


Una central geotèrmica té la estructura següent (extret de la web de consumer):

Tipus de jaciments geotèrmics

Energia maremotriu.

- Tabla de marees de Santander.
- Costes amb major potencial energètic per la seva amplitud de marees i temperatura dels oceans. Extret de http://www.ecofactory.esUna central maremotriu amb els seus components principals (extret de la web de consumer):
Energia de la biomassa.


Una central de biomassa té l'estructura següent (extreta de la web www.unesa.es):


- Vídeo de la central de biomassa (palla) de Sangüesa (Acciona)

dijous, 15 de novembre de 2012

Tema 3: ENERGIES ALTERNATIVES. Energia eòlica.

ENERGIA EÒLICA


L'origen del vent es deu al sol en última instància, ja que provoca una diferència de temperatures entre les capes d'aire de la troposfera de la terra. Així mateix depén de la rotació de la terra (força de Coriolis) i de l'angle d'incidència del sol sobre la superfície terrestre, afectant a la temperatura de la diverses zones del planeta.

A la imatge s'observen les temperatures a les diferents zones del món (vermell més altes i blau fosc més baixes).
La rosa dels vents (noms dels vents segons la seva direcció) a Catalunya és la següent:
Els molins de vent poden ser de dos tipus:


Aeromotors
- màquines lentes
- velocitat d'arrencada: 2m/s
- velocitat màxima potència: 5-6m/s
- nombre de pales: 12-24
- potència: 0,5-20kW
- per extreure aigua de pous


Aerogeneradors
- màquines ràpides
- velocitat d'arrencada: 4-5m/s
- velocitat màxima potència: 10-14m/s
- nombre de pales: 2-3
- potència: 25-1500kW
- per obtenir energia elèctrica a nivell particular o com a empresa productora

 A la vegada poden ser verticals o horitzontals.

Els principals aerogeneradors verticals són:
Giromills____Savonius ___Darrieus


 

Una central eòlica té l'estructura de la imatge (extreta d'unesa):L'aprofitament del vent a nivell domèstic es fa per mitjà d'una minieòlica o microeòlica, que respon a l'esquema següent:


Als vídeos següents es poden observar:

- el muntatge d'un aerogenerador

- la gòndola per dins
 
- un parc eòlic marí


dimecres, 14 de novembre de 2012

Tema 3: ENERGIES ALTERNATIVES. Energia solar.


ENERGIA SOLAR


1) CENTRALS TERMOSOLARS

Centrals DCS (Sistemes de Col·lectors Distribuïts)
Centrals solars CRS (Sistemes de Torre Central)

Centrals amb concentradors parabòl·lics i motors Stirling


2) CONVERSIÓ FOTOVOLTÀICA


Es basa en la tecnologia de les cèl·lules fotoelèctriques que aprofiten l'efecte fotovoltaic (que transforma l'energia dels fotons de la llum en corrent elèctric directament) mitjançant materials semiconductors com el silici (Si). Les tres tecnologies existents al mercat es diferencien en les seves característiques, el procés de fabricació i el preu: silici monocristal·lí, policristal·lí i amorf.


Els sistemes de conversió fotovoltàica poden ser:
- sistemes aïllats (disposen dels panells solars, d'un regulador (que evita que les bateries s'espatllin si es sobrecarreguen), unes bateries per emmagatzemar l'energia produïda, i un ondulador que transforma l'energia que prové dels panells solars i de les bateries en corrent elèctric altern de 220V i 50 Hz)


- sistemes connectats a la xarxa elèctrica (disposen dels panells solars, un ondulador (que transforma l'energia elèctrica en corrent altern i dos comptadors de llum connectats a la xarxa(un d'entrada i un de sortida)

3) COL·LECTORS SOLARS

S'utilitzen per aprofitar les propietats de l'energia radiant del sol per escalfar l'aigua sanitària dels habitatges o edificis públics.


dijous, 25 d’octubre de 2012

Tema 2: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

La distribució de l'energia

A la web de REE es pot observar què és i com funciona el CECOEL ("centro de control de la energía eléctrica").

El camí que recorre l'energia elèctrica des de que es genera fins que es consumeix s'observa als esquemes següents (extrets de consumer-eroski i de la web de REE, respectivament).


Les centrals hidroelèctriques

Basen el seu funcionament en l'esquema:

Les parts d'una central hidroelèctrica són:
- la presa
- els conductes d'aigua
- la sala de màquines
- els transformadors

Les turbines poden ser:

Pelton (d'alta pressió, per a salts majors de 200 m)


Kaplan (de baixa pressió, per a salts de menys de 20 m)


Francis (de mitjana pressió, es fa servir en salts d'altures entre 20 i 200 m)


La presa de la Baells:

Les centrals tèrmiques

Una central termoelèctrica pot funcionar amb diferents combustibles (carbó, fuel o gas natural). L'esquema principal del seu funcionament és el que es mostra a la imatge (extreta d'Unesa):La central tèrmica de CercsLes centrals nuclears

Existeixen dos tipus de centrals nuclears a Espanya: les PWR ("Pressurized Water Reactor") i les BWR ("Boiling Water Reactor"), totes les que hi ha a Catalunya (Ascó I, Ascó II i Vandellòs II) són tipus PWR (reactor de aigua a pressió) i són de tipus BWR la de Garoña a Burgos i la de Cofrentes a València. (Vídeo extret de la web de la central de Garoña).La central nuclear d'Ascó (extret de la web www.anav.es):
Estructura del sistema elèctric
 Segons la seva funció, les estacions poden ser:
- Estacions transformadores primàries (ET I)
- Estacions d'interconnexió (EI)
- Estacions receptores o estacions transformadores secundàries (ET II)
- Casetes transformadores o estacions transformadores terciàries (ET III)
- Estacions distribuïdores.

Les línies poden ser:
- Línies de transport (LT) 
- Línies de distribución primària (LDP)
- Línies de distribuació secundària (LDS)


Línies elèctriques de transformació, distribució i transport (extret del llibre de text Tecnologia Industrial 1-McGraw-Hill).