dimarts, 12 de febrer de 2013

Aprofitament de l'energia

Energia elèctrica:

Elements de seguretat i control de la instal·lació (Extret de www.libros.net, editorial SM)

Quadre de comandament i control de l'habitatge


El REBT recull tota la normativa relativa a les instal·lacions elèctriques. Va ser actualitzat al juliol del 2012.


La factura de la llum conté els apartats:

- Resum de la factura (data d'emissió, període de facturació i total factura)
- Dades del client (tipus de tarifa, potència contractada, dades personals)
- Consum elèctric (dues últimes lectures i consum històric)
- Facturació (comprén els conceptes: potència, consum, impost electricitat, lloguer equips, IVA i total factura)
- Dades de pagament (dades del banc, preu a abonar i data de cobrament)
- Dades de l'empresa subministradora (nom, telèfon i adreça)

Les tarifes depenen del preu publicat al BOE a finals de cada any. En el cas de la llum, existeix la tarifa TUR (tarifa d'últim recurs) sense discriminació horària, la TUR amb discriminació horària (té en compte el consum d'energia en hores punta i vall) i el bono social. Alternativament es pot acudir al mercat lliure de l'energia elèctrica, que pot tenir un preu inferior al de la TUR.


Tarifes llum any 2013

Gas natural


La factura del gas conté els apartats:

- Dades del client (DNI, nom i cognoms, nombre de client, adreça, dades bancàries)
- Dades de la factura (nombre de factura i data d'emissió)
- Contractes (tipus de tarifa, terme fix, consum, lloguer comptador, IVA i total factura)
- Detalls del càlcul (dades de la instal·lació del gas natural i informació lectures/consum, incloent-hi el factor de conversió de kWh a m3)

L'empresa Gas Natural disposa de tres tipus de tarifa: Gas Bàsica, Gas Óptima i Gas Família, en funció del consum (baix, mitjà i alt). El cabal del comptador també fa que la quota a pagar sigui major o menor.


Eficiència energètica:
- Fundación HC Energía